Privacy Statement Total Print BV

Total Print BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Total Print BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-     Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Total Print BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN OF LEVERANCIERS

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Total Print BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-        administratieve doeleinden;
-        communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-        het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-        de overeengekomen opdracht;
-        voornaam;
-        tussenvoegsel;
-        achternaam;
-        (zakelijk) telefoonnummer;
-        (zakelijk) e-mailadres;
-        geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Total Print BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-        Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

REGISTRATIE (WEB)BESTELLINGEN

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je je eerst registreren. Door middel van jouw registratie geef je toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens. Na registratie bewaren wij via de door jouw gebruikersnaam de door jouw opgegeven persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (en indien van toepassing de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd) en de gegevens van eerder door jou gedane bestellingen. De grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de koopovereenkomst, facturering en betaling en om je een overzicht van de door jou gekochte producten te geven.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens aan derden verstrekken wanneer dat noodzakelijk is in het kader van een koopovereenkomst die je met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo verstrekken wij jouw naam en adresgegevens aan de door ons gebruikte vervoerder om de bestelling te kunnen bezorgen. Wanneer je met een creditkaart of vergelijkbaar systeem wilt betalen, geven wij jouw kaartgegevens door aan onze bank ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Bij de verwerking van je gegevens en de levering van onze producten en diensten zoals hierboven omschreven kan Total Print BV samenwerkende partners of (sub)bewerkers inschakelen.

De persoonsgegevens worden voor Total Print BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode waarin de overeenkomst valt en waarin het account bestaat, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD

Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

 

E-MAIL EN NIEUWSBRIEF

Wanneer je een contact- of aanmeldformulier op de website(s) invult, of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als je het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie, zoals onze nieuwsbrief, te ontvangen, kun je je via de afmeldlink, die aanwezig is in iedere mailing, afmelden. De persoonsgegevens worden door Total Print BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat men aangemeld is. Mochten hier vragen over zijn, kan er altijd contact worden opgenomen met onze klantenservice.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF-ABONNEES

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief-abonnees worden door Total Print BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-        het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-        het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Total Print BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-        voornaam;
-        tussenvoegsel;
-        achternaam;
-        e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Total Print BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-        gedurende de periode dat men aangemeld is.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PROSPECT, STAKEHOLDER-/LOBBYCONTACTEN EN/OF GEÏNTERESSEERDE

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Total Print BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-        informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-        mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Total Print BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-        voornaam;
-        tussenvoegsel;
-        achternaam;
-        telefoonnummer;
-        e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Total Print BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-        gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Total Print BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-        uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-       de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Total Print BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-        voornaam;
-        tussenvoegsel;
-        achternaam;
-        telefoonnummer;
-        e-mailadres;
-        geboortedatum;
-        salarisgegevens;
-        kopie ID;
-        BSN-nummer;
-        bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Total Print BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-        gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-        het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
-        het verzorgen van de (financiële) administratie;
-        het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

PROMOTIES EN PRIJSVRAGEN

Wanneer u meedoet aan een promotie of prijsvraag, vragen wij jouw naam, adres, e-mailadres en kan het zijn dat je eventueel ander materiaal deelt zoals foto’s. Zo kunnen we de promotie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken.

ALLES BINNEN DE EU

wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Total Print BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

COOKIES

 Total Print BV maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken enkel gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Wij gebruiken de informatie verkregen door middel van het cookie om jou passende producten te tonen en de site te optimaliseren naar jouw wensen en voorkeuren.

Total Print BV maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Ook Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze gegevens die wij verzamelen via Google Analytics zijn anoniem. Door gebruik te maken van de website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-        Alle personen die namens Total Print BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-        We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
-        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

WIJZIGINGEN

Total Print BV behoudt zich het recht om dit privacy beleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op de website(s) publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons gebruikt en beschermd worden en de omstandigheden waaronder wij je gegevens aan derden verstrekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VERWERKERSOVEREENKOMST

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wanneer je een andere partij inschakelt om persoonsgegevens voor je te verwerken, moet je met de verwerker een verwerkersovereenkomst afsluiten. Total Print BV is een verwerker van jouw persoonsgegevens. De verwerkersovereenkomst kan je opvragen. Je kunt de ingevulde verwerkersovereenkomst mailen naar administratie@totalprint.nl. Vervolgens ontvang je een getekend exemplaar retour voor jouw administratie.

Heb je vragen over de verwerkersovereenkomst of de AVG in relatie tot jouw gegevensverwerking, neem dan contact met ons op.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

CONTACTGEGEVENS

Total Print BV
Catharinastraat 34a
4901 GR Oosterhout
administratie@totalprint.nl

Print

Kantoor

Signing

Klantenservice

Contact

Total Print BV - Drukkerij
Catharinastraat 34a
4901GR Oosterhout
0162 - 467 121
info@totalprint.nl

Total Print BV - Copyshop
Bredaseweg 98
4902NS Oosterhout
0162 - 454 664
copyshop@totalprint.nl

Menu

Direct naar: